Εφαρμογή Μουσικών Οντολογίων

βασισμένη στην πλατφόρμα ReasonableGraph.org

Μουσικά έργα, εκτελέσεις, δισκογραφία, μουσικοί ....

ENTER

Η Εφαρμογή Μουσικών Οντολογιών είναι ένα πειραματικό Αποθετήριο Ελληνικών Μουσικών Οντολογιών που υποστηρίζεται από την εταιρεία AltSol και εξειδικευμένους επιστήμονες που συνεργάζονται μαζί της. Έχει ως στόχο τη δημιουργία Ψηφιακών Συλλογών που να βασίζονται στη χρήση οντολογιών που αφορούν οτιδήποτε σχετίζεται με τη μουσική. Η ανάπτυξη αυτών των οντολογιών στηρίζεται στα βιβλιογραφικά εννοιολογικά μοντέλα FRBR, FRAD και FRSAD και λαμβάνει υπόψη του πρόσθετες οντολογίες όπως αυτή του The Music Ontology (MO). Η Εφαρμογή Μουσικών Οντολογιών έχει αναπτυχθεί πάνω στην ανοικτού κώδικα πλατφόρμα ReasonableGraph.

Στους γενικούς στόχους της Εφαρμογής Μουσικών Οντολογιών εντάσσονται:

  • Η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης πλατφόρμας για την περιγραφή του συνόλου του υλικού που αφορά τον κόσμο της μουσικής, χωρίς περιορισμούς με βάση το είδος της μουσικής (Δυτική μουσική, παραδοσιακή, λαϊκή, κλπ.).
  • Η ανάδειξη της μοναδικότητας των μουσικών έργων (Musical Work) και η άμεση διασύνδεση τους με οποιουδήποτε τύπου εκφράσεις (Musical Expression) τους, όπως παρτιτούρες, μουσικές εκτελέσεις, ηχογραφήσεις, λιμπρέτα.
  • Η διασύνδεση των Musical Expression με τις διαθέσιμες εκδόσεις (Musical Manifestation) και τα συγκεκριμένα αντίτυπα (Musical Item) ενός φορέα, χωρίς περιορισμούς στον τύπο του μέσου της έκδοσης (π.χ. προγράμματα μουσικών εκδηλώσεων, έντυπες και χειρόγραφες παρτιτούρες, ηχογραφήσεις σε διάφορους τύπους, video κλπ.).
  • Η διασύνδεση όλων των παραπάνω οντοτήτων με τα πρόσωπα (Person), τους φορείς (Organization), τους τόπους (Place), τις μουσικές εκδηλώσεις (Event) κλπ. που σχετίζονται με τα Musical Work, Expression κλπ., με την παράλληλη δυνατότητα εμπλουτισμού των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτές τις οντότητες.
  • Η ανάπτυξη ειδικών πρόσθετων μουσικών οντολογιών γενικής ή τοπικής χρήσης (π.χ. μορφή και τυπολογία Musical Work και Expression)
  • Η δυνατότητα ταυτόχρονης καταχώρισης και εμφάνισης στην πλατφόρμα βιβλιογραφικού υλικού (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες κλπ) καθώς και υλικού που περιέχεται σε αρχειακές συλλογές (π.χ. έγγραφα, επιστολές, αφίσες, σημειώματα κλπ).